Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o zhotovení projektovej dokumentácie a výkone odborného autorského dohľadu
Evidenčné číslo 1SprO/949/24
Číslo spisu v registr. 1SprO/949/24
Predmet zmluvy zhotovenie projektovej dokumentácie a vykonávanie odborného autorského dohľadu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 170706,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Žilina

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Univerzitná 8215/1
Žilina
SR
Právna forma verejná vysoká škola -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00397563
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno prof. Ing. Ján
Priezvisko Čelko, CSc.
Funkcia rektor

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Žilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hviezdoslavova 28
Žilina
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165859
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Peter
Priezvisko Hrnčiar
Funkcia predseda okresného súdu Žilina

Iné

Dátum uzavretia 04.07.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť