Registrácia užívateľov na portáli Obchodného vestníka

Prihlasovacie údaje
Prihlasovacie meno
?*
Heslo
?*
Potvrdiť heslo
?*
Osobné údaje
Typ osoby
Tituly pred
Meno
*
Priezvisko
*
Titul za
Štátne občianstvo

Adresa

Ulica (ak obec nemá ulice, zadajte názov obce)
Orientačné číslo
Obec
PSČ
Štát
Kontaktné údaje
Telefónne číslo
*
E-mail
*
Kód banky
Číslo účtu
IBAN
Chcem aktivovať službu ? Bez označenia služby nebude vygenerované registračné číslo a služba aktivovaná.

Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku
Prehlasujem, že vyššie uvedené osobné údaje, ako aj iné údaje, ktoré som uviedol v žiadosti o registráciu, sú pravdivé.

Osobné údaje sa získavajú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie s tým súvisiace sú sprístupnené na http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Kontakty/Ochrana-osobnych-udajov.aspx

 
Orgány verejnej mociKód
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity1
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže2
Colný úrad3
Daňový úrad4
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty5
Dopravný úrad6
Exekútor7
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky8
Fond národného majetku Slovenskej republiky9
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky10
Hlavný banský úrad11
Hasičský a záchranný zbor12
Horská záchranná služba13
Inšpektorát práce14
Komora geodetov a kartografov15
Komora reštaurátorov16
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky17
Krajská prokuratúra18
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru19
Krajské riaditeľstvo policajného zboru20
Krajský pamiatkový úrad21
Krajský súd22
Kriminálny úrad finančnej správy23
Lesnícky výskumný ústav24
Mestská časť25
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky26
Ministerstvo financií Slovenskej republiky27
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky28
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky29
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky30
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky31
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky32
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky33
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky34
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky35
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky36
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky37
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky38
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky39
Najvyšší súd Slovenskej republiky40
Národná banka Slovenska41
Národná rada Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky42
Národný bezpečnostný úrad43
Národný inšpektorát práce44
Notár45
Notárska komora Slovenskej republiky46
Obec (mesto)47
Obchodná a priemyselná komora48
Obvodný banský úrad49
Okresný úrad50
Okresný úrad v sídle kraja51
Okresná prokuratúra52
Okresné riaditeľstvá policajného zboru53
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru54
Okresný súd55
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky56
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky57
Pôdohospodárska platobná agentúra58
Prezident Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky59
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky60
Puncový úrad Slovenskej republiky61
Rada pre vysielanie a retransmisiu62
Regionálne veterinárne a potravinové správy63
Regionálne úrady verejného zdravotníctva64
Rozhlas a televízia Slovenska65
Slovenská advokátska komora66
Slovenská akadémia vied67
Slovenská banská komora68
Slovenská informačná služba69
Slovenská inšpekcia životného prostredia70
Slovenská kancelária poisťovateľov71
Slovenská komora audítorov72
Slovenská komora daňových poradcov73
Slovenská komora exekútorov74
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov75
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov76
Slovenská komora patentových zástupcov77
Slovenská komora psychológov78
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek79
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl80
Slovenská komora zubných lekárov81
Slovenská komora architektov82
Slovenská komora stavebných inžinierov83
Slovenská lekárnická komora84
Slovenská lekárska komora85
Slovenská lesnícka komora86
Slovenská obchodná inšpekcia87
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora88
Slovenská správa ciest89
Slovenská stavebná inšpekcia90
Slovenská živnostenská komora91
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva92
Slovenský metrologický inšpektorát93
Slovenský metrologický ústav94
Slovenský národný archív95
Slovenský pozemkový fond96
Sociálna poisťovňa97
Správa finančnej kontroly98
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky99
Súdna rada Slovenskej republiky, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky100
Špecializovaný trestný súd101
Štatistický úrad Slovenskej republiky102
Štátna energetická inšpekcia103
Štátna pokladnica104
Štátna školská inšpekcia105
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky106
Štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou107
Štátny dráhový úrad Slovenskej republiky108
Štátny ústav pre kontrolu liečiv109
Štátny ústredný banský archív110
Tlačová agentúra Slovenskej republiky111
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky112
Úrad daňového preverovania113
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky114
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky115
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky116
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny117
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou118
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky119
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality120
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb121
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví122
Úrad pre verejné obstarávanie123
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky124
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky125
Úrad vlády Slovenskej republiky126
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv127
Ústav pamäti národa128
Ústavný súd Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky129
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny130
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky131
Verejná vysoká škola132
Verejný ochranca práv, Kancelária verejného ochrancu práv133
Vláda Slovenskej republiky134
Vojenské spravodajstvo135
Volebná komisia136
Všeobecná zdravotná poisťovňa137
Vyšší územný celok138
Zbor väzenskej a justičnej stráže139
Iný orgán verejnej moci140
Iný orgán záujmovej (profesijnej) samosprávy141
Iná právnická osoba, ktorej zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy142
Iná fyzická osoba, ktorej zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy143
Cudzí štátny orgán144