Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo MS/198/2023/46
Evidenčné číslo MS/198/2023/46
Číslo spisu v registr. MS/198/2023/46
Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „Rekonštrukcia učebne U1“ v objekte Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 914 43 Omšenie 825 v (i) rozsahu a spôsobom podľa projektovej dokumentácie „„Rekonštrukcia učebne U1“ vyhotovenej spoločnosťou KERAMOSPOL TRADE s.r.o., Jilemnického 17, 911 01 Trenčín, IČO:44047258, hlavný projektant Ing. Miroslav Gašparík, poskytnutej zhotoviteľovi v rámci súťažných podkladov v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len ako „projektová dokumentácia“), s ktorou sa zhotoviteľ riadne oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie mu bude odovzdané, čo zhotoviteľ písomne potvrdí, a (ii) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 140717,24 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Ministerstvo spravodlivosti SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) MAPROSTAV s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kukučínova 33
Trenčín
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31624081
DIČ/DRČ 2020437529
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ľubomír
Priezvisko Mrník, Ing.
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ 2020830196
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Andrej
Priezvisko Holák, JUDr.
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 10.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť