Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Kolektívna zmluva uzatvorená na rok 2023
Evidenčné číslo Spr. 379/2023
Číslo spisu v registr. Spr: 379/2023
Predmet zmluvy Kolektívna zmluva
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Banskej Bystrici

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) ZO OZJ v SR pri KS v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma odborová organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30810876
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Róbert
Priezvisko Puškár
Funkcia predseda ZO OZJ pri KS v BB

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215775
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ján
Priezvisko Auxt
Funkcia predseda krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 25.05.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 01.06.2023
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť