Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
Evidenčné číslo Spr 388/23
Číslo spisu v registr. Spr 388/23
Predmet zmluvy Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu (ďalej len "účastníci dohody") pri zabezpečení vykonávania praxe, ktorá je financovaná z finančných prostriedkov vyplatených z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci príslušného národného projektu, pre uchádzača o zamestnanie , u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré odpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania UoZ. (viď dohoda v prílohe)
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Nitra

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štefánikova tr.88
Nitra
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30794536
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Denisa
Priezvisko Uhrínová, Mgr.
Funkcia riaditeľka úradu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Nitra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 9
Nitra
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 165662
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Heinrich, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 23.03.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť