Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Kolektívna zmluva na rok 2023
Evidenčné číslo 041-23
Číslo spisu v registr. 041-23
Predmet zmluvy Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, sociálny fond
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Revúca

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Základná organizácia Odborového zväzu justície v SR pri Okresnom súde v Revúcej
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby SNP 539/1
050 01 Revúca
Slovenská republika
Právna forma odborová organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45018545
DIČ/DRČ 2022522117
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Bc. Ľubomíra
Priezvisko Štelbaská
Funkcia predseda ZOOZJ OS Revúca

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Revúca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby SNP 539/1
Revúca
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45018545
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Miroslava
Priezvisko Kvetková
Funkcia sudkyňa poverená plnením úloh predsedu súdu

Iné

Dátum uzavretia 25.01.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť