Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Kolektívna zmluva
Evidenčné číslo 184
Číslo spisu v registr. 1SprO. 261 / 2024
Predmet zmluvy Kolektívna zmluva
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ ZO OZPJ pri OSBJ

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Bardejov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Partizánska 1
Bardejov
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165875
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Jana
Priezvisko Dubivská, JUDr.
Funkcia predsedníčka súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) ZO OZPJ v SR pri OS Bardejov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Partizánska 1
Bardejov
Slovenská republika
Právna forma odborová organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30810876
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Daniela
Priezvisko Olejničková
Funkcia predsedníčka ZO

Iné

Dátum uzavretia 11.02.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť