Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Poistná zmluva - PZP na SMV Mazda 6 TT883JF
Evidenčné číslo Spr 323/24
Číslo spisu v registr. 463
Predmet zmluvy PZP služ.mot.vozidla MAZDA 6 TT883JF
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 159,51 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Trnave

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Kooperativa poisťovňa a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štefanovičova 4
Bratislava
Slovensko
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00585441
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing.Vladimír
Priezvisko Bakeš
Funkcia predseda predstavenstva a gen.riaditeľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Trnave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vajanského 2/a
Trnava
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35629703
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anton
Priezvisko Jaček
Funkcia predseda krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 24.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť