Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/OS Trebišov
Evidenčné číslo 1SprV/245/2024
Číslo spisu v registr. 1SprV/245/2024
Predmet zmluvy Predmetom zmluvy je záväzok správcu postúpiť na poverenú osobu právo uplatňovať a vymáhať pohľadávku štátu a zaplatiť poverenej osobe za vymoženie pohľadávky alebo jej časti odmenu a záväzok poverenej osoby túto pohľadávku vo vlastnom mene, na vlastný účet a v prospech správcu v súlade s ustanoveniami zákona konsolidovať.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Trebišov

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenská konsolidačná, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Cintorínska 21
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35776005
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Zuzana
Priezvisko Obertová Mgr.
Funkcia podpredseda predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Trebišov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie Mieru 838/2
Trebišov
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165972
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ladislav
Priezvisko Bujňák, JUDr.
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 08.07.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť