Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9/5/11/0013/24
Evidenčné číslo 1SprO/945/24
Číslo spisu v registr. 1SprO/945/24
Predmet zmluvy poskytnutie služby technickej ochrany objektu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 33,19 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Žilina

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo vnútra SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pribinova 2
Bratislava
SR
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00151866
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno mjr. PaedDr. Mário
Priezvisko Jánošík
Funkcia vedúci oddelenia ochrany objektov

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Žilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hviezdoslavova 28
Žilina
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165859
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Peter
Priezvisko Hrnčiar
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 01.07.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
ZmluvaZobraziť