Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dodatok č. 2/2024 k Projektovej zmluve č. 27/2020
Evidenčné číslo 029221/2024
Číslo spisu v registr. 006387/2024
Predmet zmluvy Zníženie Projektového grantu z dôvodu jeho nedočerpania
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 187522 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ MS SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pribinova 25
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 50349287
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Richard
Priezvisko Raši
Funkcia minister

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) MS SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovensko
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Boris
Priezvisko Susko
Funkcia minister

Iné

Dátum uzavretia 24.05.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť