Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy nájomná zmluva
Evidenčné číslo Z352/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/7216/2024
Predmet zmluvy poskytnutie nebytových priestorov v budove Justičnej pokladnice na umiestnenie a prevádzkovanie občerstvovacích automatov
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 6450 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Bratislave

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Záhradnícka 10
Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215759
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia hodnota plnenia vo výške 6 450,00 eur predstavuje celkovú výšku nájomného za celú dobu platnosti zmluvy, t. j. za dobu piatich rokov. Ročné nájomné predstavuje sumu 1 290,00 eur.

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Boris
Priezvisko Tóth
Funkcia predseda krajského súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Kávomaty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nižná brána 2
Kežmarok
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31735657
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Jozef
Priezvisko Ungvarský
Funkcia konateľ spoločnosti

Iné

Dátum uzavretia 07.05.2024
Deň súhlasu 03.06.2024
Dátum účinnosti 08.06.2024
Dátum skončenia platnosti 08.06.2029
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť