Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Evidenčné číslo 287-1
Číslo spisu v registr. Spr 287/2024
Predmet zmluvy Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku /kanc.nábytok/bezodplatný prevod
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Regionálna veterinárna a potravinová správa

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SR-Krajský súd v Trnave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vajanského 2/A
Trnava
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35629703
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anton
Priezvisko Jaček
Funkcia predseda krajského súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SR - Regionálna veterinárna a potravinová správa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Zavarská 11
Trnava
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36086819
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno MVDr. Igor
Priezvisko Hlavenka
Funkcia riaditeľ RVPS Trnava

Iné

Dátum uzavretia 06.06.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť