Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní odborných konzultačných služieb
Evidenčné číslo MS/86/2024-185
Číslo spisu v registr. Z-MSSR-026901/2024
Predmet zmluvy Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom poskytovateľa poskytovať objednávateľovi odborné konzultačné služby v súvislosti s obstaraním budovy pre súdy na území Bratislavy postupom obchodnej verejnej súťaže.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 94,80 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ CBRE s.r.o.

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) CBRE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Staromestská 3
Bratislava
Slovensko
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35819804
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Tomáš
Priezvisko Hegedűš
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovensko
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Andrej
Priezvisko Holák
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 15.05.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť