Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o nájme
Evidenčné číslo Spr 146/24
Číslo spisu v registr. Spr 146/24
Predmet zmluvy Nájom časti nebytových priestorov
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ FINXZA, s.r.o.

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Orolská 3
Žilina
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35995572
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Eva
Priezvisko Malíková
Funkcia predsedníčka súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) FINXZA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Odtrnovie 697
Rosina
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 54062292
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Milada
Priezvisko Matušovičová
Funkcia konateľka spoločnosti

Iné

Dátum uzavretia 11.04.2024
Deň súhlasu 02.05.2024
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť