Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo 1SprO/782/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/782/2024
Predmet zmluvy Náhrada cestovných výdavkov vo výške zodpovedajúcej cene cestovného lístka
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Košiciach

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) ThDr. JUDr. Peter Melichárek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 0
0
SR
Právna forma iné - FO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 0
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Melichárek, JUDr.
Funkcia sudca

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 29
Košice
Slovenská republika
Právna forma rozpočtová alebo príspevková organizácie obce (mesta) alebo VÚC -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215783
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Frederika
Priezvisko Zozuľáková, JUDr.
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 13.05.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť