Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Evidenčné číslo 1SprO/678/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/678/2024
Predmet zmluvy dodávka pitnej vody z VV a odvádzanie odpadových vôd VK a ich čistenie
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1191,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Žilina

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SEVAK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bôrická cesta 1960
Žilina
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36672297
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Jana Krajčovičová
Priezvisko Ing. Daniela Hlavková
Funkcia riaditeľka, vedúca obchodného útvaru

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Žilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hviezdoslavova 28
Žilina
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165859
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Peter
Priezvisko Hrnčiar
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 30.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
ZmluvaZobraziť