Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Evidenčné číslo Z348/2024
Číslo spisu v registr. 1SprO/7103/2024
Predmet zmluvy užívanie priestorov registratúry v budove MS SR na Račianskej ulici - uloženie predmetu registratúry oddelenia Justičnej pokladnice.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Bratislave

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
SR
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Andrej
Priezvisko Holák
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Záhradnícka 10
Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215759
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Boris
Priezvisko Tóth
Funkcia predseda krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 16.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť