Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Memorandum o spolupráci
Evidenčné číslo Z18/24/2024
Číslo spisu v registr. Z18/24/2024
Predmet zmluvy činnosť konzultačného pracoviska
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 400 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Centrum právnej pomoci

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Mesto Svit
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hviezdoslavova 268/32
Svit
SR
Právna forma obec alebo mesto -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00326607
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Dáša
Priezvisko Vojsovičová
Funkcia primátorka mesta

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Centrum právnej pomoci
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 12
Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30798841
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anna
Priezvisko Peťovská, PhD.
Funkcia riaditeľka CPP

Iné

Dátum uzavretia 12.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť