Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
Evidenčné číslo MS/54/2024-181
Číslo spisu v registr. Spr.199/2024
Predmet zmluvy Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie Prostriedkov mechanizmu na realizáciu Projektu, ktorý je predmetom Priameho vyzvania.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 459321,24 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Banskej Bystrici

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Boris
Priezvisko Susko
Funkcia minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 7
Banská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma iná právnická osoba zriadená zákonom -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215775
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ján
Priezvisko Auxt
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 08.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 09.04.2024
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť