Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Rámcová dohoda č. MS/73/2024-46 na nákup potravín pre Inštitút vzdelávania na rok 2024
Evidenčné číslo MS/73/2024-46
Číslo spisu v registr. x
Predmet zmluvy Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu tovar - pekárenské a cukrárenské výrobky.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 3910 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ MS SR, Inštitút vzdelávania Omšenie

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Pekáreň Podhorie s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Krásna Ves 96
Krásna Ves
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 47502908
DIČ/DRČ SK2023931074
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Oto
Priezvisko Mikloš, Ing.
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ 2020830196
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Andrej
Priezvisko Holák, JUDr.
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 15.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť