Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Registra úpadcov (IS RÚ)
Evidenčné číslo MS/65/2024-95
Číslo spisu v registr. Z-MSSR-021332/2024
Predmet zmluvy Predmetom tejto Servisnej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom Poskytovateľa vykonávať a zabezpečovať pre Objednávateľa služby spojené s prevádzkou, údržbou, podporou a rozvojom IS Objednávateľa
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 3325322,40 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Ministerstvo spravodlivosti SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) JUMP soft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Landererova 12
Bratislava
Slovensko
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46117491
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Miroslav
Priezvisko Strečanský
Funkcia Predseda predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovensko
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Andrej
Priezvisko Holák
Funkcia Generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 08.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť