Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva")
Evidenčné číslo 1Spr O/280/2024
Číslo spisu v registr. 1Spr O/280/2024
Predmet zmluvy Záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi komplexné poradenské služby pri realizácii postupov verejného obstarávania a poskytovaní konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 4000 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Správny súd v Košiciach

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Tatra Tender s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Krčméryho 16, 811 04
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 44119313
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Vladimír
Priezvisko Oros
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Správny súd v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kuzmányho 546/2
Košice -mestská časť Staré mesto
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 54908647
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Pavol
Priezvisko Tkáč
Funkcia predseda

Iné

Dátum uzavretia 05.04.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť