Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a súčinnosti uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov č. 364/2021 uzavretej 17.05.2021
Evidenčné číslo Z17/21/2024
Číslo spisu v registr. Z17/21/2024
Predmet zmluvy uvedený v čl. I.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Centrum právnej pomoci

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Mesto Lučenec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Fiľakovská cesta 287
Lučenec
SR
Právna forma obec alebo mesto -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00316181
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Andrea
Priezvisko Ochabová
Funkcia referent stratégie a rozvoja mesta

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Centrum právnej pomoci
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 12
Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30798841
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anna
Priezvisko Peťovská, PhD.
Funkcia riaditeľka

Iné

Dátum uzavretia 26.03.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť