Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva č. EC03012024 o poskytovaní odborných služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov
Evidenčné číslo Z16/20/2024
Číslo spisu v registr. Z16/20/2024
Predmet zmluvy uvedený v čl.I.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 5940 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Centrum právnej pomoci

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) ECount, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Slnečná 20
Šenkvice
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36714577
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Eva
Priezvisko Lukáčová
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Centrum právnej pomoci
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 12
Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30798841
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Anna
Priezvisko Peťovská, PhD.
Funkcia riaditeľka

Iné

Dátum uzavretia 26.03.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti 31.12.2024
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť