Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo SprV/68/24
Číslo spisu v registr. SprV/68/24
Predmet zmluvy Použitie súkromného vozidla na služobné účely- školenie na tému "Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia" v JA v Pezinku od 02.04.2024 do 03.04.2024
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Rožňava

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) JUDr. Peter Dudič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 1
040 18 Košice
Slovenská republika
Právna forma iné - sudca
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Dudič, JUDr.
Funkcia sudca okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Rožňava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika
Právna forma rozpočtová alebo príspevková organizácie obce (mesta) alebo VÚC -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165930
DIČ/DRČ 2020954276
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Marian
Priezvisko Tengely, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 25.03.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 02.04.2024
Dátum skončenia platnosti 03.04.2024
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť