Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Evidenčné číslo Spr 38/24
Číslo spisu v registr. Spr 38/24
Predmet zmluvy Realizácia časti investície v rámci Plánu obnovy prostredníctvom Projektu špecifikovaného v zmluve
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 459321,24 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Žiline

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
SR
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Boris
Priezvisko Susko, PhD.
Funkcia minister spravodlivosti SR

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35995572
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Eva
Priezvisko Malíková
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 25.03.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť