Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
Evidenčné číslo 1SprV/34/2024
Číslo spisu v registr. 1SprV/34/2024
Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce v súlade so zákonom č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2024 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Obec Liptovský Peter

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Liptovský Mikuláš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Tomášikova 5
Liptovský Mikuláš
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165760
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Janka
Priezvisko Majerčíková
Funkcia Predsedníčka okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Obec Liptovský Peter
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Martinčekova ulica 100/42
Liptovský Peter
SR
Právna forma obec alebo mesto -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00620581
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Anna
Priezvisko Papajová
Funkcia starostka obce

Iné

Dátum uzavretia 18.03.2024
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť