Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Evidenčné číslo 4023/2023
Číslo spisu v registr. 4023/2023
Predmet zmluvy Prevod správy hnuteľného majetku.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Trenčíne

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
SR
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Andrej
Priezvisko Holák
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Trenčíne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie sv. Anny 28
Trenčín
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35629665
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Iveta
Priezvisko Záleská
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 21.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť