Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov
Evidenčné číslo 1SprO/792/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/792/2023
Predmet zmluvy zhotovenie projektovej dokumentácie s prísl.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 126463,20 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Spišská Nová Ves

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) ČIARY s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Cukrovarská 26
075 01 Trebišov
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36869490
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Patrik
Priezvisko Panda, Ing. arch.
Funkcia konateľ spoločnosti

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Spišská Nová Ves
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165948
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Rusnák, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 21.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť