Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny
Evidenčné číslo 1SprO/225/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/225/2023
Predmet zmluvy Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny odberného miesta Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 2136 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Lučenec

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pri Rajčianke 8591/48
Žilina
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd Žilina
IČO 51865467
DIČ/DRČ 2120814575
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Michal
Priezvisko Jaloviar
Funkcia Riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Lučenec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Dr. Herza 14
Lučenec
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165778
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Miroslav
Priezvisko Račko
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 07.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť