Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy EKS (elektronický kontraktačný systém)
Názov zmluvy Kúpna zmluva č. Z202313001_Z
Evidenčné číslo 1SprO/945/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/945/2023
Predmet zmluvy Dodávka zemného plynu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 27421,63 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Michalovce

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mlynské nivy 44/a
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35815256
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno poverená osoba
Priezvisko poverená osoba
Funkcia poverená osoba

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie slobody 11
Michalovce
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165905
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno poverená osoba
Priezvisko poverená osoba
Funkcia poverená osoba

Iné

Dátum uzavretia 20.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť