Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva prevode správy hnuteľného majetku
Evidenčné číslo MS/94/2023-92
Číslo spisu v registr. 1SprO/791/2023
Predmet zmluvy prevod správy hnuteľného majetku - výpočtová technika
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 88358,04 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Spišská Nová Ves

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Holák
Priezvisko Andrej, JUDr.
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Spišská Nová Ves
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165948
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Rusnák, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 20.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť