Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy EKS (elektronický kontraktačný systém)
Názov zmluvy Kúpna zmluva Z202312682_Z
Evidenčné číslo 1SprO/630/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/630/2023
Predmet zmluvy Dodávka elektrickej energie
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 16413,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Vranov nad Topľou

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Energie2, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Lazaretská 3a
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46113177
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Dodávateľ Energie2, a.s. konajúci
Priezvisko prostredníctvom osoby poverenej zastupovať
Funkcia Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Vranov nad Topľou
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M.R.Štefánika 874
Vranov nad Topľou
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165981
DIČ/DRČ 2020628775
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Objednávateľ Okresný súd Vranov nad Topľou
Priezvisko konajúci prostredníctvom osoby poverenej
Funkcia zastupovať Dodávateľa v rámci el.trhoviska

Iné

Dátum uzavretia 14.11.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania S nízkou hodnotou
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO Z202312682_Z

Zoznam príloh

Typ 
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť
ZmluvaZobraziť