Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva na nákup kancelárskeho papiera
Evidenčné číslo č.287
Číslo spisu v registr. 1SprO/794/2023
Predmet zmluvy Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností účastníkov dohody, stanovenie podmienok pre zabezpečenie predmetu zákazky, najmä stanoviť cenu, množstvo, spôsob objednávania tovaru a platobné podmienky počas platnosti dohody.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 45886,20 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Mestský súd Košice

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Južná trieda 78
Košice
Slovenská republika
Právna forma iné - SZČO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 14382857
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Tomáš
Priezvisko Ing. Dzurňák
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Mestský súd Košice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 29
Košice
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31944515
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Lacko, JUDr.
Funkcia predseda Mestského súdu Košice

Iné

Dátum uzavretia 18.09.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť