Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Dohoda o používaní súkromného vozidla na služobné účely.
Evidenčné číslo 1SprO/345/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/345/2023
Predmet zmluvy Dohoda o používaní súkromného vozidla na služobné účely.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Judr. Ing. Zuzana Segeďová

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Správny súd v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kuzmányho 546/2
Košice
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 54908647
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Pavol
Priezvisko Tkáč
Funkcia predseda Správneho súdu v Košiciach

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Judr. Ing. Zuzana Segeďová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Haviarska 3
Košice
Slovenská republika
Právna forma iné - FO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno xx
Priezvisko xx
Funkcia xx

Iné

Dátum uzavretia 30.08.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť