Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dodatok číslo 33 ku zmluve o výpožičke číslo Spr 206/07
Evidenčné číslo EČ: 11/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/326/2023
Predmet zmluvy výpožička priestorov kancelárií, chodieb a archívnych priestorov v objekte Okresného súdu Komárno
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajská prokuratúra Nitra

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Komárno
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pohraničná 6
Komárno
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165646
DIČ/DRČ 2021017812
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Oľga
Priezvisko Kováčová
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajská prokuratúra Nitra
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Damborského 1
Nitra
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35629061
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Ivan
Priezvisko Mandalov
Funkcia krajský prokurátor

Iné

Dátum uzavretia 12.09.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť