Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami
Evidenčné číslo 192
Číslo spisu v registr. 1 SprO. 2341/2022
Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára za odplatu pre mandanta dodávateľským spôsobom v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať činnosť zameranej na: Komplexný odborný výkon funkcie bezpečnostnotechnickej služby v plnom rozsahu v objektoch, priestoroch mandanta.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 624 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Bardejov

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Mgr. Peter Demjanovič - DEMOservice
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kutuzovová 28
Bardejov
SR
Právna forma iné - živnostník
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 47524243
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Demjanovič, Mgr.
Funkcia kontaľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Bardejov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Partizánska 1
Bardejov
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165875
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Jana
Priezvisko Dubivská. JUDr.
Funkcia predseda OS

Iné

Dátum uzavretia 14.12.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť