Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb
Evidenčné číslo Spr5054/2023
Číslo spisu v registr. Spr5054/2023
Predmet zmluvy Poskytovatelia sa zaväzujú poskytovať Účastníkovi verejné služby (ďalej len „Služba”, resp. „Služby“), ktoré si Účastník od niektorého z Poskytovateľov objedná. Každú jednotlivú Službu si Účastník objedná formou príslušnej Špecifikácie Služby (ďalej len “Špecifikácia”), ktorá definuje komerčné aj technické parametre Služby a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Účastník je zároveň zaviazaný riadiť sa pri používaní Služieb Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb O2BS, vydanými v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len “VP O2BS”) a Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete O2SK, vydanými v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a podmienky poskytovania platobných služieb (ďalej len “VP O2SK”), v závislosti od Špecifikácie.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Správny súd v Banskej Bystrici

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) O2 Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Einsteinova 24
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 47259116
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Martin
Priezvisko Ďurov
Funkcia obchodný riaditeľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Správny súd v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Robotnícka 6
Banská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 54908469
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Lenka
Priezvisko Ťažká
Funkcia riaditeľka správy súdu

Iné

Dátum uzavretia 08.09.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť