Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Memorandum o spolupráci MS/59/2023-182
Evidenčné číslo MS/59/2023-182
Číslo spisu v registr. MS/59/2023-182
Predmet zmluvy Predmetom je úprava formy a rozsahu spolupráce medzi účastníkmi memoranda pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Komponentu 15 Plánu obnovy a odolnosti v časti rekonštrukcie a výstavby budov súdov, ktoré uskutočňuje súd ako verejný obstarávateľ.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ MS SR, OS Senica

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ 2020830196
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Dominik
Priezvisko Okenica, JUDr.
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Senica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie oslobodenia 1
Senica
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165689
DIČ/DRČ 2021063528
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Milan
Priezvisko Trylč, JUDr.
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 18.05.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť