Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Memorandum o spolupráci MS/58/2023-182
Evidenčné číslo MS/58/2023-182
Číslo spisu v registr. MS/58/2023-182
Predmet zmluvy Predmetom je úprava formy a rozsahu spolupráce medzi účastníkmi memoranda pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Komponentu 15 Plánu obnovy a odolnosti v časti rekonštrukcie a výstavby budov súdov, ktoré uskutočňuje súd ako verejný obstarávateľ.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ MS SR, OS BB

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ 2020830196
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Dominik
Priezvisko Okenica, JUDr.
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Banská Bystrica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 28
Banská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165735
DIČ/DRČ 2021095681
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Pavel
Priezvisko Rohárik, JUDr.
Funkcia predseda súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.05.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť