Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Zmluva o výpožičke nebytových priestorov.
Evidenčné číslo Spr. 193/23
Číslo spisu v registr. Spr. 193-23
Predmet zmluvy Výpožička - nebytové priestory pre PaMÚ
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1712,60 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Banskej Bystrici

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Lučenec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Dr.Herza 14
984 37 Lučenec
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165778
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Miroslav
Priezvisko Račko
Funkcia predseda okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Banskej Bystrici
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00215775
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Lukaj
Funkcia riaditeľ správy súdu

Iné

Dátum uzavretia 24.03.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť