Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Evidenčné číslo 4003/2023
Číslo spisu v registr. 4003/2023
Predmet zmluvy Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok daný do výpožičky.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 672,75 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Trenčín

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd V Trenčíne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nám. sv. Anny č. 28
Trenčín
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35629665
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Iveta
Priezvisko Záleská, JUDr.
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Trenčín
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Piaristická 27
Trenčín
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165701
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Patrície
Priezvisko Kepeňová, Mgr.
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 28.02.2023
Deň súhlasu 09.03.2023
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť