Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Rámcová dohoda o dodávke elektriny
Evidenčné číslo 1SprO/98/2023
Číslo spisu v registr. 1SprO/98/2023
Predmet zmluvy Predmetom je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť odberateľovi plnenia bližšie určené v čl. II rámcovej dohody
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Bratislava II

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Pow-en, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Prievozská 4/B
BA
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 43860125
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Anton
Priezvisko Hlavatý, Ing.
Funkcia predseda predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Bratislava II
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Drieňová 5
Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00039489
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Peter
Priezvisko Králik, Mgr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 10.03.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť