Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o zrušení zmluvy č. 23/2021 o nájme odstavnej plochy
Evidenčné číslo Sjpr 5059/2023
Číslo spisu v registr. Spr 5059/2023
Predmet zmluvy zrušenie nájomnej zmluvy
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Banská Bystrica

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Banská Bystrica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Skuteckého 28
Banská Bystrica
SK
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165735
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Pavel
Priezvisko Rohárik, JUDr.
Funkcia predseda súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) IT SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica
SK
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36051012
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Gábor
Priezvisko Vámos
Funkcia konateľ

Iné

Dátum uzavretia 14.03.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť