Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Kolektívna zmluva
Evidenčné číslo Spr 33/23
Číslo spisu v registr. Spr 33/23
Predmet zmluvy V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ustanovením § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, zákonom č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, táto kolektívna zmluva pozostáva z nasledovných častí: I. Postavenie odborovej organizácie a vzájomná spolupráca účastníkov zmluvy II. Podmienky vykonávania štátnej služby a práce vo verejnom záujme III. Tvorba a použitie sociálneho fondu IV. Pracovné podmienky, pracovné prostredie, sociálna, zdravotná a rekreačná starostlivosť V. Záverečné ustanovenia kolektívnej zmluvy
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Základná organizácia odborového zväzu Justície v Slovenskej republike pri Okresnom súde Liptovský Mikuláš

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Liptovský Mikuláš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Tomášikova 5
Liptovský Mikuláš
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165760
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Silvia
Priezvisko Lesňáková
Funkcia podpredsedníčka okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Základná organizácia odborového zväzu Justície v Slovenskej republike pri Okresnom súde Liptovský Mikuláš
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Tomášikova 5
Liptovský Mikuláš
SR
Právna forma odborová organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30810876
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Emília
Priezvisko Petríková
Funkcia predseda ZO OZJ

Iné

Dátum uzavretia 25.01.2023
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť