Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č1/2022/MSSR
Evidenčné číslo MS/201/2022-43
Číslo spisu v registr. MS/201/2022-43
Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je záväzok správcu postúpiť na poverenú osobu právo uplatňovať a vymáhať pohľadávku štátu (ďalej len “pohľadávka”) a zaplatiť poverenej osobe za vymoženie pohľadávky alebo jej časti odmenu a záväzok poverenej osoby túto pohľadávku vo vlastnom mene, na vlastný účet a v prospech správcu v súlade s ustanoveniami zákona konsolidovať.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ MS SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenská konsolidačná, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Cintorínska ulica č. 21
Bratislava
SR
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35776005
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Denisa Vargová-člen predstavenstva
Priezvisko Mgr. Miriam Mihoková-prokurista
Funkcia --

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Dominik
Priezvisko Okenica
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 23.11.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť