Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu č. Spr. 331/2022
Evidenčné číslo Spr. 1009/2022
Číslo spisu v registr. Spr. 1009/2022
Predmet zmluvy Bezodplatný prevod správy prebytočného majetku hnuteľného majetku vo vlastníctve SR, v správe odovzdávajúceho, ktorým je Server HPE ProLiant DL380 G10
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 13500 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Čadca

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenská republika, zastúpená Krajským súdom v Žiline, Orolská č. 3, 010 01 Žilina
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Orolská č. 3
010 01 Žilina
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35995572
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Eva
Priezvisko Malíková
Funkcia predsedníčka krajského súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Čadca
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Ul. 17. novembra 1256
Čadca
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165743
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno v.z. Andrea
Priezvisko Kubjatková
Funkcia podpredsedníčka súdu

Iné

Dátum uzavretia 23.11.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť