Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci pri realizovaní Projektu
Evidenčné číslo 1SprV66-2022
Číslo spisu v registr. OSPO_Ministerstvo spravodlivosti SR_1SprV66-2022
Predmet zmluvy Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy s cieľom upraviť ich vzájomné práva a povinnosti a ostatné podmienky súvisiace s realizáciou Projektu za účasti spolupracujúceho subjektu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Prešov

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenská republika - MSSR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Dominika
Priezvisko Okenica,JUDr.
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenská republika - Okresný súd Prešov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Grešova 3
Prešov
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165921
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Štefan
Priezvisko Tomašovský, JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 08.11.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť