Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Auto & Voľnosť PZP
Evidenčné číslo Z 27/48/2022
Číslo spisu v registr. Z 27/48/2022
Predmet zmluvy PZP RMV EČV BA 375 VJ Kia Ceed KaRS
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 182,64 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Centrum právnej pomoci

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) UNIQA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Krasovského 3986/15
Bratislava
SR
Právna forma iné - poisťovňa
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 53812948
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Martin
Priezvisko Žáček
Funkcia predseda predstavenstva

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Centrum právnej pomoci
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 1523/71
Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30798841
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia opravená PZ bola doručená 20.9.2022

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Zuzana
Priezvisko Števulová
Funkcia riaditeľka

Iné

Dátum uzavretia 17.08.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť